Κανόνες τῶν Τοπικῶν Συνόδων

 1. Πρώτη καὶ Δευτέρα (ΑΒ) Ἐν Κωνσταντινουπόλει (861)

 2. Ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Σοφίας (879-880)

 3. Ἐπὶ Κυπριανοῦ Ἐν Καρχηδόνι (…)

 4. Ἐν Ἀγκύρᾳ τῆς Γαλατίας (314)

 5. Ἐν Νεοκαισαρείᾳ τῇ κατὰ Πόντον (315)

 6. Ἐν Γάγγρᾳ τῶν Παφλαγόνων (340)

 7. Ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Συρίας (341)

 8. Ἐν Λαοδικείᾳ τῆς Φρυγίας (περὶ 357 καὶ 368)

 9. Ἐν Σαρδικῇ τῆς Ἰλλυρίας (343 ἢ 347)

 10. Ἐν Κωνσταντινουπόλει (…)

 11. Ἐν Καρθαγένῃ τῆς Ἀφρικῆς (419)