Νομοκάνων του Άγιου Φώτιου

NOMOCANON OF PATRIARCH SAINT PHOTIOS

Φώτιος-ο-Μέγας