1341 – 1349 – 1351 Κων/πολη

1341  –   1349  –   1351

Κων/πολη

(Οι 3 χωριστές Σύνοδοι θεωρούνται ως μία, επειδή ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα)

Αυγουστινι ανισμός

Βαρλαάμ ο Καλαβρός – Ακίνδυνος

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

– Καταδίκασε τον Αυγουστινιασμό, όπως παρουσιάσθηκε από τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό και τον Ακίνδυνο.  
  – Απέρριψε την διδασκαλία πως οι ιδιότητες του Θεού είναι ολόϊδιες με την ουσία Του.
  – Καταδίκασε εκείνους που νομίζουν πως το φως της Μεταμορφώσεως του Χριστού ήταν ένα δημιουργημένο φαινόμενο.
Βαρλαάμ ο Καλαβρός – Καταδίκασε εκείνους που δενπιστεύουν ότι το θείο Φως είναι η άκτιστη Χάρις και Ενέργεια του Θεού, η οποία προέρχεται από την ουσία του Θεού.  
  – Καταδίκασε εκείνους που δεν αναγνωρίζουν την αδιαίρετη διάκριση ανάμεσα στην ουσία του Θεού και την ενέργεια του Θεού.
  – Καταδίκασε εκείνους που αρνούνται πως η ενέργεια του Θεού είναι άκτιστη.
Ακίνδυνος – Καταδίκασε εκείνους που λένε πως η διάκριση ανάμεσα στην ενέργεια και την ουσία υπονοεί πως ο Θεός δεν είναι απλός και ενιαίος.
  – Καταδίκασε εκείνους που υποστηρίζουν πως ο όρος “Θεότητα” πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως προς την ουσία του Θεού και όχι στην Θεία ενέργεια. 
  – Καταδίκασε εκείνους που ισχυρίζονται πως η Θεία Ουσία κοινωνείται.
  – Απέρριψε την Αυγουστίνεια άποψη περί αποκάλυψης μέσω κτιστών συμβόλων και φωτισμένης όρασης