ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΤΑΝ ΠΟΙΗ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΤΑΝ ΠΟΙΗ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ

     FB_20140731_17_31_03_Saved_Picture

Ποιεῖ Εὐλογητόν.  Καὶ εὐθὺς τὸ Τρισάγιον.  «Παναγία Τριάς… Πάτερ ἡμῶν… Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία…» Εἶτα τὴν παροῦσαν Εὐχήν… 

Ὁ ΔιάκονοςΤοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὁ ΑρχιερεύςΚύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τῶ Πέτρω, καὶ τοῖς λοιποῖς ἕνδεκα Μαθηταῖς, ἀποστολικὴν καὶ πνευματικὴν διακονίαν χαρισάμενος, λύειν καὶ δεσμεύειν τὰ τῶν ἀνθρώπων πταίσματα ἐντειλάμενος, αὐτὸς καὶ νῦν τὸν δοῦλόν σου (τὸν δεῖνα), τὸν παρ’ ἐμοῦ μὲν ψηφισθέντα, πάσης δὲ χάριτος τελειωθέντα, ἄξιον καῖ αὐτὸν τῆς ἀποστολικῆς καὶ πνευματικῆς σου διακονίας, διὰ τῆς ἐμῆς ἐλεεινότητος ἀνάδειξον, εἰς τὸ λύειν καὶ δεσμεύειν δεσμεύειν τὰ τῶν ἀναξίων πταίσματα.  Ὅτι σὺ εἶ ὁ δοτὴρ τῶν ἀγαθῶν, καὶ σοὶ τῆν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῶ Πατρί,…

Καὶ μετὰ ταύτην, τὸ Εὐαγγέλιον. 

Ὁ ΔιάκονοςΣοφία.  Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

Ὁ ΑρχιερεύςΕἰρήνη πᾶσι.  Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.

Ὁ ΔιάκονοςΠρόσχωμεν.

Καὶ ὁ Αρχιερεύς: 

Ὁ Αρχιερεύς