ΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

ΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

     

Ἐπὶ δὲ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ λεγέτω ταύτην:

 

ἈρχιερέαΔέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁτὴν Ἱερω σύν ην χαρισάμενος τῶ γένει ἡμῶν, καὶ τῆς τοι αύτης δωρεᾶς καὶ τιμῆς τῆν χάριν ἡμᾶς ἐνδυσάμενος, καὶ αὐτοὺς ἱκανοὺς εὐλαβεῖς καθιστάμενος, τοῦ ἰερατικῶς δια τάττειν, καὶ διακονεῖν τοὺς ὑποβεβηκότας λειτουργοὺς τῶν Μυστηρίων σου.  Αὐτὸς ἔνδυσον τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν (τὸν δεῖνα) καὶ τῆ σεμνότητι κατα κόσμησο ναὐτόν, τοῦ ἐν ἀρχῆ ἴστασθαι τῶν Πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ σου, καὶ καλὸν ὑπό δειγματοῖς μετ’ αὐτὸν γενέσθαι καταξίωσον καὶ μετ’ εὐλαβείας καὶ αἰδοῦς ἐνγήρεικα λῶτελέσαιτὸν βίον εὐδόκησον καὶ πάντας ἡμᾶς ὡς ἀγαθὸς Θεὸς ἐλέησον.  Ὅτι σὺ εἶ ὁ δοτὴρτῆς σοφίας καὶ σὲὑμνεῖ πᾶσα ἡ Κτίσις, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀμήν.